Tag: Lehman Maupin

  • Liu Wei 刘韡个展

    “Liu Wei at Lehman Maupin.” Artforum. March 2013. http://artforum.com.cn/picks/section=world&mode=past#picks4951 LEHMAN MAUPIN 540 West 26th Street 2013.02.28–2013.03.23 刘韡个展现场,2013. 刘韡签约Lehmann Maupin画廊后在纽约的首次个展延续了一贯先声夺人的形